தமிழ்

Manasa Sancharare | #Karnatic

Ragam: Saama (28th melakartha janya)

ARO: S R2 M1 P D2 S ||

AVA: S D2 P M1 G3 R2 S ||

Talam: Adi
Composer: Sadashiva Bramhendrar
Version: Peri Sriramamurthy

Pallavi:

Maanasa Sancharare Brahmani Maanasa SancharareCharanam 1:

Madashikhi Pincchaalankruta Chikure Mahaneeya Kapola VijitamukureCharanam 2:

Shree Ramani Kucha Durga Vihaare Sevaka Jana Mandira MandaareCharanam 3:

Paramahamsa Mukha Chandrachakore Paripoorita Muraliravadhare

Oh, Mind ("maanasa") ! Undertake your pilgrimage ("sancharare") in the Brahmam !

May the hairlock of Brahma ("madashiki"), meditated upon by you, be adorned ("alankrutha") with the plumes of an exhilarated peacock ("chikure") !

The cheeks ("mukure") of the Supreme One ("mahaneeya") outwit ("vijita") the brightness of a mirror ("kapola") !

He sports ("vihare") around with ("durga") Mahalakshmi ("sriramani")! For his devotees ("sevaka"), He is a Kalpavriksha ("mandaare") in the court yard ("mandira")! Supreme ("parama") ascetics ("hamsa") delight in that face-moon ("mukha-chandra") as a partridge bird ("chakore")!

Oh, Mind! May your pilgrimage be in this Brahma that fills ("paripooritha") the whole Universe with the flow of the music from His flute ("muraliravadhare") !

Pallavi:

Maanasa Sancharare Brahmani Maanasa SancharareOh, Mind ("maanasa") ! Undertake your pilgrimage ("sancharare") in the Brahmam !; , m , m M m g g r s- r G | R ; ; ; | ; s D s R ||

- - Maa - na sa San- - - - cha ra re - - - - Brah- manim p d-p , m M m g g r s- r G | R ; ; ; | ; s D s R ||

Maa- - - na sa San- - - - cha ra re - - - - Brah- maniRM rmP mpdp MM m g g r s- r G | R ; ; ; | ; s D s R ||

Maa- - - - - - na sa San- - - - cha ra re - - - - Brah- manim p d s , d p m m g g r s- r G | R ; ; ; | ; sr D S ||

Maa- - - na sa- San- - - - cha ra re - - - - - - - -

Charanam 1:

Madashikhi Pincchaalankruta Chikure Mahaneeya Kapola Vijitamukure

May the hairlock of Brahma ("madashiki"), meditated upon by you, be adorned ("alankrutha") with the plumes of an exhilarated peacock ("chikure") !

The cheeks ("mukure") of the Supreme One ("mahaneeya") outwit ("vijita") the brightness of a mirror ("kapola") !

; p d , d D D P Pdp M | ; p d , s D | S S S ; ||

Mada - shikhi Pin- ccha - - - a lan- kruta Chiku re -pm- d d , d D p d r s s s d p | M- p d , s D | S S d s d d ||

- - Mada shikhi Pin- ccha - - - a lan- kruta Chiku re -pm- d d , d D p d r s s s d p | M- p d , s D | S S S ; ||

- - Mada shikhi Pin- ccha - - - a lan- kruta Chiku re -; d R S ; s d- r s s s d p | M - p d s d P | m m g g r s R ||

Maha nee- ya- Ka- po- - - la Viji - ta mu ku - - - - - reCharanam 2:

Shree Ramani Kucha Durga Vihaare Sevaka Jana Mandira MandaareHe sports ("vihare") around with ("durga") Mahalakshmi ("sriramani")! For his devotees ("sevaka"), He is a Kalpavriksha ("mandaare") in the court yard ("mandira")!; , p , p P p p m m mg R | ; s r , d S | S ; S ; ||

Shree - Rama ni- - - Ku- cha - Du- -rga Vi haa- re -; , p , p P p p m m mg R | ; s r , g S | S R R ; ||

Shree - Rama ni- - - Ku- cha - Du- -rga Vi haa- re -; P , p P MpD P, , mg R | ; s r , g S | S R R ; ||

Shree - Rama ni- - - Ku- cha - Du- -rga Vi haa- re -; , s , r D S R M ; | ; m m , p d s | p D p P ; ||

- - Se - vaka Ja na Man- - di ra - Man-- daa- - re -; P , p P MpD P, , mg R | ; s r , g S | S R R ; ||

Shree - Rama ni- - - Ku- cha - Du- -rga Vi haa- re -; , d , s R M M M ; | ; pmpm , p d s | p D p P ; ||

- - Se - vaka Ja na Man- - di-ra - Man-- daa- - re -

Charanam 3:

Paramahamsa Mukha Chandrachakore Paripoorita MuraliravadhareSupreme ("parama") ascetics ("hamsa") delight in that face-moon ("mukha-chandra") as a partridge bird ("chakore")!

Oh, Mind! May your pilgrimage be in this Brahma that fills ("paripooritha") the whole Universe with the flow of the music from His flute ("muraliravadhare") !; p d , d D P P P Pdp | M - p d , s D | S ; S ; ||

Pa ra - maham - sa Mu kha - Chan- dra cha ko - re -

; p d , d D P P P Pdp | M - p d , s D | S ; d s d d ||

Pa ra - maham - sa Mu kha - Chan- dra cha ko - re - - -

pm- d d , d - pd rs - s s d p M | M - p d , s D | S ; S ; ||

- - Pa ra - ma ham - - sa- Mu- kha - Chan- dra cha ko - re - - -; d r , S , s d r s s s d p | M - p d s d P | m m g g r s R ||

Pari -poo ri- ta - Mu-ra- - li - - rava dha- - - re - -

manasasancharare.mp3
http://www.shivkumar.org/music/manasasancharare.mp3
Comment :
Related Items

MalayalamLyrics

Pacha Panam Thathe Lyrics | Nottam malayalam movie | #Old-Malayalam-Songs-Lyrics Pacha panam thathe Punnaara poomuthe Aahaa..aa….aaa…aaa Pacha panam thathe punnaara poomuthe Punnellin poo
Like Reply Share

தமிழ்

Mile Sur Mera Tumharaa Lyrics | #Best-Lyrics Mile Sur Mera Tumharaa To Sur Bane Hamaraa Sur Ki Nadhiyaan Har Disha Se Behkee Saagar Mein Milee Baadalon Ka Roop Lekar Bharse Halke Halk
Like Reply Share

தமிழ்

Neeli Neeli Aakasam Songs Lyrics | Pradeep Machiraju | #Kannada-Songs-Lyrics Movie : 30 rojullo Preminchadam Ela Song: Neeli Neeli Aakasam Cast : #Pradeep.Machiraju, Amritha Aiyer Music :
Like Reply Share

தமிழ்

Rowdy Baby Lyrics | Maari 2 | Dhanush, Sai Pallavi Song : Rowdy Baby Movie : Maari 2 Cast : #Dhanush, Sai Pallavi Singer : #Dhanush, #Dhee Hey en goli sodavae En kari kozhambae Un k
Like Reply Share
¤ Privacy Contact US
© FunRocks.iN 2020™