தமிழ்

Kleiner Hai (Dim Dim) | #LyricsSag` mal Noel,
Gibt es in der Nordsee eigentlich
Haie?

Baby Hai
(Dim Dim Di Dim Di Dim)
Baby Hai
(Dim Dim Di Dim Di Dim)
Kleiner Hai
(Dim Dim Di Dim Di Dim)
Kleiner Hai
(Dim Dim Di Dim Di Dim)
Großer Hai
(Dim Dim Di Dim Di Dim)
Großer Hai
(Dim Dim Di Dim Di Dim)
Riesen Hai
(Dim Dim Di Dim Di Dim)
Riesen Hai
(Dim Dim Di Dim Di Dim)
Weißer Hai
(Dim Dim Di Dim Di Dim)
Weißer Hai
(Dim Dim Di Dim Di Dim)

La La, Lala la lala Lalalalala...
Kleiner Hai, kleiner Hai
{2}

Madchen schwimmt
(Dim Dim Di Dim Di Dim)
{2}
Hai sieht
(Dim Dim Di Dim Di Dim)
Hai sieht
(Dim Dim Di Dim Di Dim)
Mädchen sieht
(Dim Dim Di Dim Di Dim)
Mädchen sieht
(Dim Dim Di Dim Di Dim)
Hai holt auf
(Dim Dim Di Dim Di Dim)
Hai holt auf
(Dim Dim Di Dim Di Dim)
Mädchen schwimmt
(Dim Dim Di Dim Di Dim)
Mädchen schwimmt
(Dim Dim Di Dim Di Dim)
Hai holt auf
(Dim Dim Di Dim Di Dim)
Hai holt auf
(Dim Dim Di Dim Di Dim)
Mädchen schwimmt
(Dim Dim Di Dim Di Dim)
Mädchen schwimmt
(Dim Dim Di Dim Di Dim)
Mädchen schreit:
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!

Lala lala la lalala lalalalala...
Kleiner Hai, kleiner Hai
{2}

Hai frisst
(Myam Myam Myam Myam Myam Myam)
{2}
Boser Hai
(Dim Dim Di Dim Di Dim)
Boser Hai
(Dim Dim Di Dim Di Dim)

Lala lalala lala la lalala...
Kleiner Hai, kleiner Hai
Lalalal lalala la lalalalalalaa
Kleiner Hai, kleiner Hai
Lalal lalala lalalal la...
Kleiner Hai, kleiner Hai
Lalalala lalala lalalala...
Kleiner Hai, kleiner Hai
(Dim Dim Di Dim Di Dim)#Popular-Songs-Lyrics #Best-Songs-Lyrics #Trending-Songs-Lyrics #Trending-Lyrics #Klenir-Hai #Dim-Dim #Hit-Songs-Lyrics #Beautiful-Songs-Lyrics

Comment :
Related Items

தமிழ்

Kleiner Hai (Dim Dim) | #Lyrics Sag` mal Noel, Gibt es in der Nordsee eigentlich Haie? Baby Hai (Dim Dim Di Dim Di Dim) Baby Hai (Dim Dim Di Dim Di Dim) Kleiner Hai (Dim Dim Di Dim Di
Like Reply Share
¤ Privacy Contact US
© FunRocks.iN 2020™