Trollpsc

Kerala PSC SYLLABUS FOR PLUS TWO LEVEL COMMON PRELIMINARY EXAMINATION
ചരിതം
-----1)േകരളം - യേറോപയനമോരെട വരവ് - യേറോപയനമോരെട സംഭോവന –
മോരതോണവരമ മതല ശീചിതിരതിരനോള വെര തിരവിതോംകറിെന
ചരിതം - സോമഹയ, മത, നേവോത്ഥോന പസോനങള - േകരളതിെല േദശീയ
പസോനങള - േകരള ചരിതതിെന സോഹിതയ േസോതസകള -
ഐകയേകരള പസോനം - 1956-ന േശഷമള േകരളതിെന സോമഹയരോഷീയ
ചരിതം.


2) ഇനയ : മധയകോല ഭോരതം - രോഷീയ ചരിതം - ഭരണ പരിഷോരങള -
സംഭോവനകള - ബിടീഷ് ആധിപതയം - ഒനോം സവോതനയസമരം - ഇനയന
നോഷണല േകോണഗസിെന രപീകരണം - സവേദശി പസോനം -
സോമഹയപരിഷരണ പസോനങള - വരതമോനപതങള -
സവോതനയസമരചരിതകോലെത സോഹിതയവം കലയം - സവോതനയ സമരവം
മഹോതോഗോനിയം - ഇനയയെട സവോതനയോനനര കോലഘടം -
സംസോനങളെട പന:സംഘടന ശോസ വിദയോഭയോസ സോേങതിക –
േമഖലയിെല പേരോഗതി - വിേദശ നയം - 1951-ന േശഷമള രോഷീയ ചരിതം


3) േലോകം : - ഇംഗണിെല മഹതോയ വിപവം (Great Revolution) - അേമരികന
സവോതനയ സമരം - ഫഞ് വിപവം - റഷയന വിപവം - ൈചനീസ് വിപവം -
രണോം േലോക മഹോയദതിെന രോഷീയ ചരിതം - ഐകയരോഷസംഘടന, മറ്
അനോരോഷ സംഘടനകളഭമിശോസം
--------


1) ഭമിശോസതിെന അടിസോന തതവങള - ഭമിയെട ഘടന അനരീകം – -
പോറകള - ഭൗേമോപരിതലം - അനരീക മരദവം കോറം - തോപനിലയം ഋതകളം
- ആേഗോളപശങള - ആേഗോളതോപനം - വിവിധതരം മലിനീകരണങള -

മോപകള - േടോേപോഗോഫിക് മോപകള, അടയോളങള - വിദരസംേവദനം -
ഭമിശോസപരമോയ വിവരസംവിധോനം - മഹോസമദങള - സമദചലനങള -
ഭഖണങള - േലോകരോഷങളം അവയെട സവിേശഷതകളം

2) ഇനയ : ഭപകതി - സംസോനങള അവയെട സവിേശഷതകള -
ഉതരപരവത േമഖല -നദികള - ഉതരമഹോസമതലം - ഉപദവീപീയ പീഠഭമി -
തീരേദശം - കോലോവസ സവോഭോവിക സസയപകതി – - കഷി - ധോതകളം
വയവസോയവം - ഊരജേസോതസകള - േറോഡ് - ജല -െറയില -േവയോമ
ഗതോഗത സംവിധോനങള

3) േകരളം : ഭപകതി - ജിലകള, സവിേശഷതകള - നദികള - കോലോവസ –
സവോഭോവിക സസയപകതി - വനയജീവി - കഷിയം ഗേവഷണ സോപനങളം -
ധോതകങളം വയവസോയവം - ഊരജേസോതസകള - േറോഡ് - ജല -െറയില
-േവയോമ ഗതോഗത സംവിധോനങളധനതതവശോസവം പൗരധരമവം
------------------------


ഇനയന സമദ് വയവസ - േദശീയ വരമോനം - പതിശീരഷ വരമോനം - ഉലപോദനം -
ഇനയന സോമതിക ആസതണം - പഞവതര പദതികള - നീതി ആേയോഗ് -
വിവിധ ധനകോരയസോപനങളെട പവരതനം - റിസരവ് ബോങ് - െപോതവരമോന
മോരഗങള - നികതി - നികതി ഇതര വരമോനങള - െപോത െചലവ് - ബജറ് -
സോമതിക നയം.

െപോത ഭരണം - സവിേശഷതകളം പവരതനരീതിയം - ഇനയന സിവില സരവീസ് -
സംസോന സിവില സരവീസ് - ഇ-ഗേവണനസ് - വിവരോവകോശ കമീഷനം
വിവരോവകോശ നിയമവം - േലോകപോലം േലോകോയകയം - സരകോര - എകികയടീവ്,
ജഡീഷയറി, െലജിേസചര. െതരെഞടപ് - രോഷീയ പോരടികള -
മനഷയോവകോശങള- മനഷയോവകോശ സംഘടനകള. ഉപേഭോക സംരകണ
നിയമവം ചടങളം - തണീരതട സംരകണം - െതോഴിലം േജോലിയം , േദശീയ
ഗോമീണ െതോഴില പദതികള - ഭപരിഷരണം - സീകള , കടികള, മതിരന
പൗരനമോര എനിവരെട സംരകണം , സോമഹയേകമം, സോമഹയ സരകിതതവം -
സോമഹയ സോമതിക സിതിവിവര കണകകള .
ഇനയന ഭരണഘടന
---------------

പതിനിധി സഭ - ആമഖം - മൗലികോവകോശങള - മോരഗനിരേദശക തതവങള -
മൗലിക കടമകള പൗരതവം - ഭരണ ഘടനോ േഭദഗതികള - പഞോയതീരോജ് -
ഭരണഘടനോ സോപനങളം അവയെട ചമതലകളം - അടിയനിരോവസ -
യണിയന ലിസ് - േസറ് ലിസ് - കണകറന് ലിസ്.VI BIOLOGY
1. മനഷയ ശരീരെതകറിച്ചുള െപോത അറിവ്
2. ജീവകങളം അപരയോപ്തതോ േരോഗങളം
3. േരോഗങളം േരോഗകോരികളം
4. േകരളതിെല ആേരോഗയേകമ പവരതനങള
5. േകരളതിെല പധോന ഭകയ, കോരഷിക വിളകള
6. കോരഷിക ഗേവഷണ േകന്ദ്രങള
7. വനങളം വനവിഭവങളം
8. പരിസിതിയം പരിസിതി പശങളംVII PHYSICS & CHEMISTRY
1. ദവയവം പിണവം
2. പവൃതിയം ശകിയം
3. ഊരജവം അതിെന പരിവരതനവം
4. തോപവം ഊഷ്മോവം
5. പകതിയിെല ചലനങളം ബലങളം
6. ശബ്ദവം പകോശവം
7. സൗരയഥവം സവിേശഷതകളം
8. ആറവം ആറതിെന ഘടനയം
9. അയിരകളം ധോതകളം
10.മലകങളം അവയെട വരഗീകരണവം
11.ൈഹഡജനം ഓകിജനം
12.രസതനം ൈദനംദിന ജീവിതതിലVIII COMPUTER SCIENCE

Basics of Computer
 Hardware
o Input Devices (Names and uses)
o Output Devices (Names and uses/features)
o Memory devices - Primary and Secondary (Examples, Features)
 Software
o Classification – System software and Application software
o Operating System – Functions and examples
o Popular Application software packages – Word processors, Spreadsheets, Database
packages, Presentation, Image editors (Uses, features and fundamental concepts of
each)
o Basics of programming – Types of instructions (Input, Output, Store, Control transfer)
(Languages need not be considered)

 Computer Networks
o Types of networks – LAN, WAN, MAN (Features and application area)
o Network Devices – Media, Switch, Hub, Router, Bridge, Gateway (Uses of each)
 Internet
o Services – WWW, E-mail, Search engines (Examples and purposes)
o Social Media (Examples and features)
o Web Designing – Browser, HTML (Basics only)
 Cyber Crimes and Cyber Laws
o Types of crimes (Awareness level)
o IT Act and Other laws (Awareness level)IX ARTS, SPORTS & LITERATURE
കല
1. േകരളതിെല പധോന ദൃശയ-ശോവയകലകള ഇവയെട ഉദ്ഭവം, വയോപനം,
പരിശീലനം എനിവെകോണ്
- പശസ്തമോയ സലങള
- പശസ്തമോയ സോപനങള
- പശസ്തരോയ വയകികള
- പശസ്തരോയ കലോകോരനമോര
- പശസ്തരോയ എഴുത്തുകോര
കോയികം
1. കോയികരംഗത് വയകിമദപതിപിച േകരളതിേലയം ഇനയയിേലയം
േലോകതിേലയം പധോന കോയികതോരങള, അവരെട കോയിക ഇനങള,
അവരെട േനടങള, അവരക് ലഭിചിട്ടുള ബഹുമതികള.
2. പധോന അവോരഡുകള - അവോരഡ് േജതോകള - ഓേരോ അവോരഡും
ഏതേമഖലയിെല പകടനതിനോണ് നല്കുനത് എന അറിവ്.
3. പധോന േട്രോഫികള - ബനെപട മതരങള/ കോയിക ഇനങള.
4. പധോന കോയിക ഇനങള - പെങടകന കളികോരെട എണം.
5. കളികളമോയി ബനെപട പധോന പദങള (Terms)
6. ഒളിമിക്
- അടിസോന വിവരങള
- പധോന േവദികള/ രോജയങള
- പശസ്തമോയ വിജയങള / കോയിക തോരങള
- ഒളിമികില ഇനയയെട ശേദയമോയ പകടനങള
- വിനര ഒളിമിക്
- പോര ഒളിമിക്
7. ഏഷയന ഗയിംസ്, ആേഫോ ഏഷയന ഗയിംസ്, േകോമണെവലത് ഗയിംസ്,
സോഫ് ഗയിംസ്
- േവദികള
- രോജയങള
- ഇനയയെട ശേദയമോയ പകടനം
- ഇതര വസ്തുതകള
8. േദശീയ ഗയിംസ് (National Games)
9. ഗയിംസ് ഇനങള - മതരങള
- തോരങള, േനടങള
10. ഓേരോ രോജയതിേനയം േദശീയ കോയിക ഇനങള / വിേനോദങള
സോഹിതയം
1. മലയോളതിെല പധോന സോഹിതയ പസോനങള - ആദയകതികള,
കരതോകള
2. ഓേരോ പസോനതിേലയം പധോനകതികള അവയെട കരതോകള
3. എഴുത്തുകോര - തൂലികോനോമങള, അപരനോമങള
4. കഥോപോതങള - കതികള
5. പശസ്തമോയ വരികള - കതികള - എഴുത്തുകോര
6. മലയോള പതപവരതനതിെന ആരംഭം, തടകം കറിചവര, ആനകോലികങള
7. പധോനെപട അവോരഡുകള / ബഹുമതികള
- അവോരഡിനരഹരോയ എഴുത്തുകോര
- കതികള
8. ജ്ഞോനപീഠം േനടിയ മലയോളികള - അനബന വസ്തുതകള

9. മലയോള സിനിമയെട ഉദ്ഭവം, വളരച, നോഴികകല്ലുകള, പധോന
സംഭോവനനല്കിയവര, മലയോള സിനിമയം േദശീയ അവോരഡും.
സംസ്ക്കോരം
1. േകരളതിെല പധോന ആേഘോഷങള, ആേഘോഷങളമോയി ബനെപട
സലങള പശസ്തമോയ ഉതവങള.
2. േകരളതിെല സോംസ്കോരിക േകന്ദ്രങള, ആരോധനോലയങള, സോംസ്കോരിക
നോയകര, അവരെട സംഭോവനകള

X CURRENT AFFAIRS

XI SIMPLE ARITHMETIC & MENTAL ABILITY

A.Simple Arithmetic
1. Numbers and Basic Operations
2. Fraction and Decimal Numbers
3. Percentage
4. Profit and Loss
5. Simple and Compound Interest
6. Ratio and Proportion
7. Time and Distance
8. Time and Work
9. Average
10. Laws of Exponents
11. Mensuration
12. Progressions


B. Mental Ability
1. Series
2. Problems on Mathematical
signs
3. Sthana Nirnaya Parishodana
4. Analogy - Word Analogy, Alphabet Analogy,
Number Analogy
5. Odd man out
6. Sangya Avalokana Problems
7. Coding and De coding)
8. Family Relations
9. Sense of Direction)
10. Time and Angles)
11. Time in a clock and its reflection
12. Date and Calendar
13. Clerical AbilityXII GENERAL ENGLISH

A. English Grammar

1. Types of Sentences and Interchange of Sentences.
2. Different Parts of Speech.
3. Agreement of Verb and Subject.
4. Confusion of Adjectives and Adverbs.
5 Comparison of Adjectives
6. Adverbs and Position of adverbs
7. Articles - The Definite and the Indefinite Articles.
8. Uses of Primary and Model Auxiliary Verbs
9. Tag Questions
10. Infinitive and Gerunds
11. Tenses
12. Tenses in Conditional Sentences
13. Prepositions
14. The Use of Correlatives
15. Direct and Indirect Speech
16. Active and Passive voice
17. Correction of Sentences
B. Vocabulary

1. Singular & Plural, Change of Gender, Collective Nouns
2. Word formation from other words and use of prefix or suffix
3. Compound words
4. Synonyms
5. Antonyms
6. Phrasal Verbs
7. Foreign Words and Phrases
8. One Word Substitutes
9. Words often confused
10. Spelling Test
11. Idioms and their Meanings
12. Translation of a sentence/proverb in to Malayalam
XIII REGIONAL LANGUAGE

Malayalam
1) പദശുദി
2) വോകയശുദി
3) പരിഭോഷ
4) ഒറപദം
5) പരയോയം
6) വിപരീത പദം
7) ൈശലികള പഴെഞോല്ലുകള
8) സമോനപദം
9) േചരെതഴുതക
10) സീലിംഗം പലിംഗം
11) വചനം
12) പിരിെചഴുതല
13) ഘടക പദം (വോകയം േചരെതഴുതക)

Kannada
1) Word Purity / Correct Word
2) Correct Sentence
3) Translation
4) One Word / Single Word / One Word Substitution
5) Synonyms
6) Antonyms

7) Idioms and Proverbs
8) Equivalent Word
9) Join the Word
10) Feminine Gender, Masculine Gender
11) Number
12) Sort and Write

Tamil

1) Correct Word
2) Correct Structure of Sentence
3) Translation
4) Single Word
5) Synonyms
6) Antonyms / Opposite
7) Phrases and Proverbs
8) Equal Word
9) Join the Word
10) Gender Classification – Feminine, Masculine
11) Singular, Plural
12) Separate
13) Adding Phrases#Kerala-Psc #PSC #Plustwo-Syllabus #Psc-Plus-Two-Syllabus #Exam-Tips #Exam #Syllabus #KPSC #Police-Exam #VEO-Exam #Malayalam-PSC-Website #PSC-Trolls #Pus-Two-Level-Psc-Examination


Download (KeralaPSC) Syllabus For Plus Two Level Common Preliminary Examination

https://drive.google.com/file/d/1ztaLO04-nb-GrRq7N5jHxIc7gZxBdzHf/viewComment :
Related Items

Sudheeshb

ആലത്തൂർ കോടതി : Helmet കളളൻമാരുടെ സങ്കേതഠ ! ആലത്തൂർ : 04/04/2022 ആലത്തൂർ കോടതിയുടെ ഉളളിൽ വണ്ടികൾ നിർത്തുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് Helmet,ആവശ‍്യ സാധനങ്ങൾ, മറ്റുഠ കോടതിയുടെ ഉളളിലോ, പൊതു സഥലത്തോ
9 Likes Reply Share

Sudheeshb

ഉഷസ് - സുധീഷ്. ബി | #കവിത ഉണർന്നു വന്നൊരു ഉഷസ് ഉദിച്ചുവന്നൊരു ഉഷസ് ജീവിതമായൊരു ഉഷസ് ജീവനുണ്ടൊരു ഉഷസ് ജീവിത സാഹചര്യ വീതിയിൽ ഒപ്പമുണ്ടൊരു ഉഷസ് പകർന്നിടും, പൂവിടും ജീവിതത്തിലുള്ളൊരു ഉഷസ്
14 Likes 9 Reply Share

தமிழ்

Kaatuka Kallu Song Lyrics - Sarocharu Movie Songs Lyrics Movie : #Sarocharu Song : Kaatuka Kallu Casts: Kajal Aggarwal, Ravi Teja, Richa Gangopadhyay Lyricst: Chandra Bose Music Director: D
Like Reply Share

தமிழ்

Ale Ale Song Lyrics - Boys Movie Songs Lyrics | #Telugu-Lyrics Movie : #Boys Song : Ale Ale Casts : #Siddardh, #Nakul, #Sai, #Bharath, #Manigandhan, #Genelia & #Vivek Music : AR Rehman Singer
Like Reply Share
Hash Tags
¤ Privacy Contact US
© FunRocks.iN 2021™