தமிழ்

Lorde - Solar Power Lyrics | #Lyrics


I hate the winter
Can’t stand the cold
I tend to cancel all the plans (so sorry, I can’t make it)
But when the heat comes
Something takes a hold
Can I kick it? Yeah, I can

My cheeks in high colour, overripe peaches
No shirt, no shoes, only my features
My boy behind me, he’s taking pictures
Lead the boys and girls onto the beaches
Come one, come all, I’ll tell you my secrets
I’m kinda like a prettier Jesus

Forget all of the tears that you’ve cried, it’s over (over, over, over)
It’s a new state of mind — are you coming, my baby?

Acid green, aquamarine
The girls are dancing in the sand
And I throw my cellular device in the water
Can you reach me? No, you can’t

Turn it on in a new kind of bright, it’s solar (solar, solar, solar)
Come on and let the bliss begin
Blink three times when you feel it kickin’ in
That solar power


#Lorde #Solar-Power #New-songs-Lyrics #Latest-Songs-Lyrics #latest-Lyrics #Trending-Songs-Lyrics

Comment :
Related Items

MalayalamLyrics

Gajaananam Bhoota Ganaadi Sevitam Lyrics & Mp3 & Meaning Om Gajaananam Bhoota Ganaadi Sevitam Kapittha Jambuu phalasaara bhakshitam Umaasutam Shoka Vinaasha kaaranam Namaami Vighneshwara paa
Like 1 Reply Share

தமிழ்

I Surrender - Hillsong Live (Cornerstone 2012 DVD Album) Lyrics (Best Worship Song Lyrics) Here I am Down on my knees again Surrendering all -(2) Find me here Lord as You draw me near Desp
Like Reply Share

தமிழ்

In Hell I`ll Be in Good Company - #Lyrics Dead love couldn`t go no further Proud of and disgusted by her Push shove, a little bruised and battered Oh Lord I ain`t coming home with you
Like Reply Share

MalayalamLyrics

Shiva Stotram – Shiva Panchakshari Stotram | #Stotram om namah sivaya sivaya namah om -(2) nagendraharaya trilocanaya bhasmangaragaya mahesvaraya | nityaya suddhaya digambaraya tasmai “n
Like Reply Share
Hash Tags
¤ Privacy Contact US
© FunRocks.iN 2020™