தமிழ்

Manasa Sancharare | #Karnatic

Ragam: Saama (28th melakartha janya)

ARO: S R2 M1 P D2 S ||

AVA: S D2 P M1 G3 R2 S ||

Talam: Adi
Composer: Sadashiva Bramhendrar
Version: Peri Sriramamurthy

Pallavi:

Maanasa Sancharare Brahmani Maanasa SancharareCharanam 1:

Madashikhi Pincchaalankruta Chikure Mahaneeya Kapola VijitamukureCharanam 2:

Shree Ramani Kucha Durga Vihaare Sevaka Jana Mandira MandaareCharanam 3:

Paramahamsa Mukha Chandrachakore Paripoorita Muraliravadhare

Oh, Mind ("maanasa") ! Undertake your pilgrimage ("sancharare") in the Brahmam !

May the hairlock of Brahma ("madashiki"), meditated upon by you, be adorned ("alankrutha") with the plumes of an exhilarated peacock ("chikure") !

The cheeks ("mukure") of the Supreme One ("mahaneeya") outwit ("vijita") the brightness of a mirror ("kapola") !

He sports ("vihare") around with ("durga") Mahalakshmi ("sriramani")! For his devotees ("sevaka"), He is a Kalpavriksha ("mandaare") in the court yard ("mandira")! Supreme ("parama") ascetics ("hamsa") delight in that face-moon ("mukha-chandra") as a partridge bird ("chakore")!

Oh, Mind! May your pilgrimage be in this Brahma that fills ("paripooritha") the whole Universe with the flow of the music from His flute ("muraliravadhare") !

Pallavi:

Maanasa Sancharare Brahmani Maanasa SancharareOh, Mind ("maanasa") ! Undertake your pilgrimage ("sancharare") in the Brahmam !; , m , m M m g g r s- r G | R ; ; ; | ; s D s R ||

- - Maa - na sa San- - - - cha ra re - - - - Brah- manim p d-p , m M m g g r s- r G | R ; ; ; | ; s D s R ||

Maa- - - na sa San- - - - cha ra re - - - - Brah- maniRM rmP mpdp MM m g g r s- r G | R ; ; ; | ; s D s R ||

Maa- - - - - - na sa San- - - - cha ra re - - - - Brah- manim p d s , d p m m g g r s- r G | R ; ; ; | ; sr D S ||

Maa- - - na sa- San- - - - cha ra re - - - - - - - -

Charanam 1:

Madashikhi Pincchaalankruta Chikure Mahaneeya Kapola Vijitamukure

May the hairlock of Brahma ("madashiki"), meditated upon by you, be adorned ("alankrutha") with the plumes of an exhilarated peacock ("chikure") !

The cheeks ("mukure") of the Supreme One ("mahaneeya") outwit ("vijita") the brightness of a mirror ("kapola") !

; p d , d D D P Pdp M | ; p d , s D | S S S ; ||

Mada - shikhi Pin- ccha - - - a lan- kruta Chiku re -pm- d d , d D p d r s s s d p | M- p d , s D | S S d s d d ||

- - Mada shikhi Pin- ccha - - - a lan- kruta Chiku re -pm- d d , d D p d r s s s d p | M- p d , s D | S S S ; ||

- - Mada shikhi Pin- ccha - - - a lan- kruta Chiku re -; d R S ; s d- r s s s d p | M - p d s d P | m m g g r s R ||

Maha nee- ya- Ka- po- - - la Viji - ta mu ku - - - - - reCharanam 2:

Shree Ramani Kucha Durga Vihaare Sevaka Jana Mandira MandaareHe sports ("vihare") around with ("durga") Mahalakshmi ("sriramani")! For his devotees ("sevaka"), He is a Kalpavriksha ("mandaare") in the court yard ("mandira")!; , p , p P p p m m mg R | ; s r , d S | S ; S ; ||

Shree - Rama ni- - - Ku- cha - Du- -rga Vi haa- re -; , p , p P p p m m mg R | ; s r , g S | S R R ; ||

Shree - Rama ni- - - Ku- cha - Du- -rga Vi haa- re -; P , p P MpD P, , mg R | ; s r , g S | S R R ; ||

Shree - Rama ni- - - Ku- cha - Du- -rga Vi haa- re -; , s , r D S R M ; | ; m m , p d s | p D p P ; ||

- - Se - vaka Ja na Man- - di ra - Man-- daa- - re -; P , p P MpD P, , mg R | ; s r , g S | S R R ; ||

Shree - Rama ni- - - Ku- cha - Du- -rga Vi haa- re -; , d , s R M M M ; | ; pmpm , p d s | p D p P ; ||

- - Se - vaka Ja na Man- - di-ra - Man-- daa- - re -

Charanam 3:

Paramahamsa Mukha Chandrachakore Paripoorita MuraliravadhareSupreme ("parama") ascetics ("hamsa") delight in that face-moon ("mukha-chandra") as a partridge bird ("chakore")!

Oh, Mind! May your pilgrimage be in this Brahma that fills ("paripooritha") the whole Universe with the flow of the music from His flute ("muraliravadhare") !; p d , d D P P P Pdp | M - p d , s D | S ; S ; ||

Pa ra - maham - sa Mu kha - Chan- dra cha ko - re -

; p d , d D P P P Pdp | M - p d , s D | S ; d s d d ||

Pa ra - maham - sa Mu kha - Chan- dra cha ko - re - - -

pm- d d , d - pd rs - s s d p M | M - p d , s D | S ; S ; ||

- - Pa ra - ma ham - - sa- Mu- kha - Chan- dra cha ko - re - - -; d r , S , s d r s s s d p | M - p d s d P | m m g g r s R ||

Pari -poo ri- ta - Mu-ra- - li - - rava dha- - - re - -

manasasancharare.mp3
http://www.shivkumar.org/music/manasasancharare.mp3
Comment :
Related Items

MalayalamLyrics

Omane Ponne Lyrics - Boy Friend Malayalam Movie Songs Lyrics Movie : Boy Friend Casts : #Manikuttan, #Lakshmi.Gopalaswamy, Madhumitha Lyrics : R K Damodaran Music : M Jayachandran Singe
1 Likes Reply Share

தமிழ்

Allah Mere Thouba Lyics | #Lyrics alla mere thouba -(4) ilahi ninnil theedunnu njan .. irayo ne ninne vanangunnu njan ilahi ninnil theedunnu njan .. irayo ne ninne vanangunnu njan
Like Reply Share

MalayalamLyrics

Sarike Ninne Kaanan Song Lyrics - Rakkilippattu Movie Songs Lyrics Song: Sarike Ninne Movie: #Rakkilippattu Artist Name: Major Ravi, #Jyothika Singer: K.S. Chithra, #Sujatha Music Director: #
1 Likes Reply Share

MalayalamLyrics

Mizhiyil Mizhiyil Song Lyrics - Maya Bazar Malayalam Movie Songs Lyrics Movie : Maya Bazar Song : #Mizhiyil Casts : #Mammoootty & Kalabhavan Mani Singer : #Sujatha & #Srinivas Lyricst : Vay
Like Reply Share
¤ Privacy Contact US
© FunRocks.iN 2020™